THẺ THÀNH VIÊN

🌿 THẺ THÀNH VIÊN THIÊN THẢO SPA
❃ Thẻ thành viên là thẻ trả Hilfe: hausarbeit schreiben lassen geschichte trước, giá trị dịch vụ sử dụng sẽ được trừ dần vào thẻ
❃ Khách có thẻ thành viên được hưởng giá member cho tất cả các dịch vụ và sản phẩm bán lẻ
❃ Thẻ 5 triệu được tặng thêm 1 triệu giá trị dịch vụ
❃ Thẻ 10 triệu được tặng thêm 3 triệu giá trị dịch vụ

Silver

3.000.000đ

CHỌN THẺ

Gold

5.000.000đ

CHỌN THẺ

Diamond

10.000.000đ

CHỌN THẺ

,,

“I’ve tried using different softwares. The computer is not my strong side. There is excellent support behind mHelpDesk and people to walk you through it. If you have any questions they’ll go over that and explain to you how to do that. ”

Letitia Shelton

CEO Hair Center
,,

“I’ve tried using different softwares. The computer is not my strong side. There is excellent support behind mHelpDesk and people to walk you through it. If you have any questions they’ll go over that and explain to you how to do that. ”

Alexis Adams

CEO Spa Center
,,

“I’ve tried using different softwares. The computer is not my strong side. There is excellent support behind mHelpDesk and people to walk you through it. If you have any questions they’ll go over that and explain to you how to do that. ”

Glen Welch

CEO Paradise Center
,,

“I’ve tried using different softwares. The computer is not my strong side. There is excellent support behind mHelpDesk and people to walk you through it. If you have any questions they’ll go over that and explain to you how to do that. ”

Letitia Shelton

CEO DeerCreative